KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018. (03/04/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản xin thông báo các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (05/03/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

BMC-Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 (19/01/2018)

BMC- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (16/06/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016

BMC - Thông báo về thay đổi nhân sự (09/06/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về việc thay đổi nhân sự


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top