KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

03/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Thông tin công bố 30/01/2024
CBTT-05.01.2024 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Ông Trần Hồ Toại Nguyện Thông tin công bố 05/01/2024
02/BC-VPTU Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định Thông tin công bố 01/12/2023
CBTT-04.12.2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Ông Trần Hồ Toại Nguyện Thông tin công bố 01/12/2023
CBTT-03.10.2023 Ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc Bích làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 03/10/2023
CBTT-28.09.2023-1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Anh Vũ để nghỉ hưu theo chế độ Thông tin công bố 28/09/2023
CBTT-28.09.2023-2 Bổ nhiệm ông Trần Hồ Toại Nguyện chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Trần Hồ Toại Nguyện Thông tin công bố 28/09/2023
CBTT-29.05.2023 Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 Thông tin công bố 29/05/2023
CBTT-12.05.2023 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Thông tin công bố 12/05/2023
CBTT-28.04.2023 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông tin công bố 28/04/2023
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Thông tin công bố 05/01/2023
CBTT-19.12.2022 Ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc Bích làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 19/12/2022
CBTT-16.09.2022 Bổ nhiệm ông Cao Thái Định - thành viên độc lập HĐQT làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty. Thông tin công bố 16/09/2022
CBTT-15.08.2022 Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Thông tin công bố 15/08/2022
CBTT-11.08.2022 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Thông tin công bố 11/08/2022
CBTT-04.08.2022 Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 04/08/2022
CBTT-01.08.2022 Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 Thông tin công bố 01/08/2022
CBTT-30.07.2022-01 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố 30/07/2022
CBTT-30.07.2022-02 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Thông tin công bố 30/07/2022
CBTT-15.07.2022 Thông tin của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 15/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top