KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

CBTT-16.09.2022 Bổ nhiệm ông Cao Thái Định - thành viên độc lập HĐQT làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty. Thông tin công bố 16/09/2022
CBTT-15.08.2022 Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Thông tin công bố 15/08/2022
CBTT-11.08.2022 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Thông tin công bố 11/08/2022
CBTT-04.08.2022 Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 04/08/2022
CBTT-01.08.2022 Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 Thông tin công bố 01/08/2022
CBTT-30.07.2022-01 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố 30/07/2022
CBTT-30.07.2022-02 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Thông tin công bố 30/07/2022
CBTT-15.07.2022 Thông tin của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 15/07/2022
CBTT-30.06.2022 ĐHCĐ thường niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp Thông tin công bố 30/06/2022
CBTT-20.06.22 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 20/06/2022
CBTT-20.06.22-UCV Thông tin của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 20/06/2022
CBTT-14.06.22 Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Thanh Thao. Thông tin công bố 14/06/2022
CBTT-06.06.22 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Thông tin công bố 06/06/2022
CBTT-23.05.22 Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố 23/05/2022
35/BMC-CV Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ của Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Thông tin công bố 22/04/2022
03/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Thông tin công bố 20/01/2022
CBTT/QC2021/BMC - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Thông tin công bố 07/01/2022
CBTT/CT2020/BMC Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Thông tin công bố 04/01/2022
CBTT/DL2021/BMC Sửa đổi, bổ sung và ban hành điều lệ công ty Thông tin công bố 06/12/2021
CBTT/KT2021/BMC Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021 Thông tin công bố 26/07/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top