Chủ Nhật, 05 - 12 - 2021

KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

CBTT/KT2021/BMC Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021 Thông tin công bố 26/07/2021
11/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021 Thông tin công bố 19/07/2021
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Thông tin công bố 20/01/2021
CBTT-NSHDQT 2 Bầu ông Lê Trung Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 28/08/2020
CBTT-NSHDQT 1 Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ông Lê Anh Vũ. Thông tin công bố 03/08/2020
CBTT/NSBKS Thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát Thông tin công bố 06/07/2020
CBTT/KT2020/BMC Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020. Thông tin công bố 30/06/2020
CBTT/CT2019/BMC Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019. Thông tin công bố 22/06/2020
CBTT/ĐHĐCĐ/BMC Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Thông tin công bố 03/06/2020
05/BMC-CV Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 Thông tin công bố 16/08/2019
CBTT/KT2019/BMC Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019. Thông tin công bố 10/05/2019
CBTT/CT2018/BMC Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 Thông tin công bố 26/04/2019
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Thông tin công bố 28/01/2019
CBTT/NS/BMC Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Thông tin công bố 27/06/2018
CBTT/KT2018/BMC Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 Thông tin công bố 17/05/2018
CBTT/CT/BMC Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017. Thông tin công bố 03/05/2018
CBTT/NS/BMC Thay đổi nhân sự nội bộ Thông tin công bố 09/06/2017
CBTT/ KT2017/BMC Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 Thông tin công bố 18/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top