Chủ Nhật, 01 - 11 - 2020

KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

NQ ĐHĐCĐ 2020 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 20/06/2020
TL-DHDCD 2020 Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 03/06/2020
240/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông 04/03/2020
CBTT-24.02.20 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 24/02/2020
NQĐHĐCĐ-2019 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Đại hội đồng cổ đông 20/04/2019
DHDCD 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 và các tài liệu đại hội để quý cổ đông tham khảo. Đại hội đồng cổ đông 28/03/2019
185/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Đại hội đồng cổ đông 05/03/2019
TB-HĐQT-BMC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng. Đại hội đồng cổ đông 20/02/2019
BB-NQĐHĐCĐ 2018 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Đại hội đồng cổ đông 28/04/2018
NQ HĐQT 2017 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Đại hội đồng cổ đông 22/04/2017
HĐCĐ 2017 Tài liệu HĐCĐ năm 2017 Đại hội đồng cổ đông 10/04/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top