KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

CBTT-19.04.24 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Đại hội đồng cổ đông 19/04/2024
TL-DHDCD 2024 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông 21/03/2024
CBTT-22.02.2024 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông 22/02/2024
NQ DHCD 2023 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 28/04/2023
TL-DHDCD 2023 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 07/04/2023
CBTT-06.04.23 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 06/04/2023
CBTT-10.03.2023 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 10/03/2023
NQ DHCD 2022 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông 30/07/2022
CBTT-07.07.2021 Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 Đại hội đồng cổ đông 07/07/2022
CBTT-07.06.22 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông 07/06/2022
TL-DHDCD 2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông 07/06/2022
CBTT-18.05.22 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông 18/05/2022
NQĐHĐCĐ- 2021 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 03/12/2021
TL1-DHDCD 2021 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 12/11/2021
CBTT-11.11.2021 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 11/11/2021
CBTT-15.10.21 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 15/10/2021
CBTT-29.06.21 Thông báo dừng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông 29/06/2021
CBTT-25.06.21 Thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông 25/06/2021
CBTT-09.6.21 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 09/06/2021
TL-DHDCD 2021 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 09/06/2021
CBTT-28.04.21 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 28/04/2021
61/CV-BMC Hủy hồ sơ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 15/04/2021
CBTT-05.04.21 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 05/04/2021
NQ ĐHĐCĐ 2020 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 20/06/2020
TL-DHDCD 2020 Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 03/06/2020
240/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông 04/03/2020
CBTT-24.02.20 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 24/02/2020
NQĐHĐCĐ-2019 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Đại hội đồng cổ đông 20/04/2019
DHDCD 2019 Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Đại hội đồng cổ đông 28/03/2019
185/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Đại hội đồng cổ đông 05/03/2019
TB-HĐQT-BMC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng. Đại hội đồng cổ đông 20/02/2019
BB-NQĐHĐCĐ 2018 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Đại hội đồng cổ đông 28/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top