KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

02/CBTT-BMC Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 Báo cáo tài chính 19/07/2024
BCTC-Q1-2024 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024. Báo cáo tài chính 16/04/2024
BCTC-2023 Báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo tài chính 25/01/2024
BCTC-Q4-2023 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 Báo cáo tài chính 18/01/2024
BCTC-Q3-2023 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 Báo cáo tài chính 18/10/2023
BCTC-6T-2023 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo tài chính 10/08/2023
BCTC-Q2-2023 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 Báo cáo tài chính 19/07/2023
BCTC-Q1-2023 Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 19/04/2023
BCTC-2022 Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính 24/02/2023
BCTC-Q4-2022 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 18/01/2023
BCTC-Q3-2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 19/10/2022
BCTC-6T-2022 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo tài chính 15/08/2022
BCTC-Q2-2022 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 21/07/2022
BCTC-Q1-2022 Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 Báo cáo tài chính 22/04/2022
BCTC-2021 Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo tài chính 21/03/2022
BCTT-Q2-2021 Báo cáo Tài Chính Quý III năm 2021 Báo cáo tài chính 19/10/2021
BCTC-6T-2021 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo tài chính 17/08/2021
BCTT-Q2-2021 Báo cáo Tài Chính Quý II năm 2021 Báo cáo tài chính 16/07/2021
BCTT-Q1-2021 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2021 Báo cáo tài chính 16/04/2021
BCTC - 2020 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Báo cáo tài chính 15/03/2021
BCTC-Q4.2020 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 Báo cáo tài chính 20/01/2021
BCTC-Q3.2020 Báo cáo tài chính Q.III năm 2020. Báo cáo tài chính 19/10/2020
BCTC-6T-2020 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo tài chính 18/08/2020
BCTC-Q2.2020 Báo cáo Tài Chính Quý II năm 2020 Báo cáo tài chính 17/07/2020
BCTC-Q1.2020 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2020 Báo cáo tài chính 20/04/2020
BCTC-2019 Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính 20/03/2020
BCTC-Q4.2019 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2019 Báo cáo tài chính 20/01/2020
BCTC-Q3.2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính 18/10/2019
BCTC-6T 2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo tài chính 14/08/2019
BCTC-Q2.2019 Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Báo cáo tài chính 18/07/2019
BCTC-Q1.2019 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính 19/04/2019
BCTC - 2018 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Báo cáo tài chính 18/03/2019
BCTC - Q4. 2018 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018 Báo cáo tài chính 18/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top