KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Công ty Cổ phần Khoáng sản xin thông báo các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

BMC- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về việc thay đổi nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top