KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC Q4-2017 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 Báo cáo tài chính 22/01/2018
BCTC-Q3.2017 Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 Báo cáo tài chính 18/10/2017
TT 12/2016/TT-BTC Thông tư 12/2016/BTC ngày 05/7/2016 Văn bản khác 07/09/2017
BCTC QII 2017 Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 Báo cáo tài chính 19/07/2017
CBTT NS Thay đổi nhân sự nội bộ Thông tin công bố 09/06/2017
CBTT KT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 Thông tin công bố 18/05/2017
NQ HĐQT 2017 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Đại hội đồng cổ đông 22/04/2017
BCTC Q1-2017 Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Báo cáo tài chính 17/04/2017
HĐCĐ 2017 Tài liệu HĐCĐ năm 2017 Đại hội đồng cổ đông 10/04/2017
BCTN 2016 Báo cáo thường niên năm 2016 Báo cáo thường niên 15/03/2017
BCTN 2015 Báo cáo thường niên năm 2015 Báo cáo thường niên 15/04/2016
BCTN 2014 Báo cáo thường niên năm 2014 Báo cáo thường niên 15/03/2015
DL 2013 Điều Lệ Công ty Bimico - Năm 2013 Điều lệ công ty 01/01/2013
QC Quy chế nội bộ 2012 Quy chế quản trị 27/07/2012
DL 2008 Điều lệ Công ty Bimico Điều lệ công ty 01/01/2008
QC Quy chế quản trị Công ty BIMICO Quy chế quản trị 01/01/2008

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top